ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Refarat Budżetu i Finansów ›
 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Refartat Techniczny ›

  Kierownik: mgr inż. Maciej Templin

  Siedziba:

  12-140 Świętajno
  ul. Grunwaldzka 15

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Referat Techniczny

  W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  - Kierownik Referatu: mgr inż. Maciej Templin; pok. nr 10  tel: 89 623 20 77, e-mail: m.templin@swietajno.ug.gov.pl
  - Infrastruktura techniczna, Zastępca Kierownika: Jolanta Górska; pok. nr 9, tel.89 623 20 81, e-mail: j.gorska@swietajno.ug.gov.pl
  - Rozwój Gminy,  - Ewelina Bors; pok. nr 12. tel. 89 623 2078, 602 394 781, e-mail: e.bors@swietajno.ug.gov.pl 
  - Zarządzanie zasobami, obsługa Rady Gminy - Angelika Gołaś; pok. nr 11, tel. 89 623 20 75, e-mail: a.golas@swietajno.ug.gov.pl
  - Planowanie przestrzenne - Jolanta Majewska; pok. nr 14, tel. 89 623 20 64, e-mail: j.majewska@swietajno.ug.gov.pl
  - Gospodarka nieruchomościami, ds mienia komunalnego -  Ewelina Bors; pok. nr 12, tel. 89 623 20 84, e-mail:e.bors@swietajno.ug.gov.pl
  - Gospodarka mienia komunalnego -  Mariola Szydłowska; pok. nr 14, tel. 89 623 20 84, e-mail: m.szydlowska@swietajno.ug.gov.pl
  - Fundusze zewnętrzne, programy pomocowe, promocja gminy - Wojciech Lenkiewicz; pok. nr 12, tel. 89 623 20 80, e-mail: w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl
  - Rolnictwo, leśnictwo, drogi  - Joanna Bors, pok. nr 15, tel. 89 623 20 66, 604 0081 526, e-mail: j.bors@swietajno.ug.gov.pl
  - Administracja, pomoc informatyczna - Tomasz Kowalczyk  pok. nr 1, tel. 89 623 20 88, e-mail: t.kowalczyk@swietajno.ug.gov.pl  Zadania  Referatu
  Referat Techniczny  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §14 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
  1) opracowywanie programów i planów inwestycji oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń z ich wykonania,
  2) organizowanie przetargów na wykonawstwo prac projektowych i robót budowlano- montażowych,
  3) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  4) prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, robót budowlanych, modernizacji i remontów,
  5) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, wyposażenie ich w urządzenia komunalne oraz sieć uzbrojenia terenu,
  6) prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  7) określenie zespołów i pojedynczych obiektów dawnej zabudowy wymagających uporządkowania,
  8) prowadzenie spraw z zakresu zabytków na terenie gminy,
  9) prowadzenie spraw z zakresu ekologii, ochrony środowiska, w tym kontrola jednostek i instytucji w ramach posiadanych uprawnień,
  10) prowadzenie spraw z zakresu łączności i telekomunikacji,
  11) prowadzenie spraw z zakresu energetyki i oświetlenia ulic
  12) prowadzenie zagadnień gospodarki nieruchomościami gminnymi,
  13) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu własności rolnej skarbu państwa , na podstawie odrębnego porozumienia,
  14) planowanie i nadzór nad realizacją opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz na cele gospodarki gruntami ,
  15) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy gminy,
  16) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem praw do gruntów ,
  17) prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu oraz jego wykonywania,
  18) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  19) obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części , w tym sprzedaż mieszkań komunalnych,
  20) prowadzenie zbioru aktualnych map ewidencji zasobów gruntów ,
  21) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi ,
  22) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa
  23) współdziałanie ze służbami weterynaryjną oraz kwarantanny i ochrony roślin
  24) organizacja przetargów na zbycie lub dzierżawę mienia stanowiącego własność gminy ,
  25) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  26) komunalizacja mienia,
  28) sprawy związane z użytkowaniem wieczystym

  Godziny urzędowania:

  715 - 1515

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail