ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świętajno, 3 października 2019 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świętajno uchwały nr X/69/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno,ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
                                                                                 
                                                                                              Wójt Gminy Świętajno
 
 
Klauzula informacyjna (RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 2. W Urzędzie Gminy Świętajno został powołany Inspektor Ochrony Danych – Pani Magdalena Borkowska. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Świętajno, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych: ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na  podstawie ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  sporządzenia  i uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru wsi Świętajno,  a po tym  czasie  przez  okres  wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  są    podmioty  uprawnione  do  ich  przetwarzania  na  mocy  przepisów  prawa  oraz  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem  i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na warunkach określonych w RODO.
 9. Dane  osobowe  w  zakresie  numeru  telefonu lub innych danych nie wskazanych w przepisach określonych w punkcie 4  są  przetwarzane  na  podstawie  zgody. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  tych  danych w dowolnym  momencie. Wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można  wycofać  poprzez  przesłanie  żądania  na  adres Administratora  Danych Osobowych lub adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr inż. Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-03 13:06:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-03 13:06:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03 13:06:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świętajno, 3 października 2019 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno  oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno 
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno (procedura wszczęta uchwałą nr X/69/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 24 lipca 2019 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.         
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się   w Urzędzie Gminy w Świętajnie  ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, pok. nr 14.
 
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, terminie do dnia   4 listopada 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świętajno.
 
 
Wójt Gminy Świętajno

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr inż. Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-03 13:02:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-03 13:02:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03 13:02:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dotyczące farm fotowoltaicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 13:57:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-04 13:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04 14:02:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT  GMINY                                                                                                    10 stycznia 2019 r.
 ŚWIĘTAJNO
 
 
    OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno 
 
       Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno (procedura wszczęta uchwałą nr III/17/2018 Rady Gminy Świętajno                  z dnia 27 grudnia 2018 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.
 
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się    w Urzędzie Gminy w Świętajnie  ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, pok. nr 14.
 
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Świętajnie, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świętajno.
                                              
 
                                                                         Wójt Gminy
                                                                           Świętajno
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Majewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-10 08:40:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-10 08:40:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10 08:40:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY                                                                                                                                                                                  10 stycznia 2019 r.
 ŚWIĘTAJNO                                                                                                                             
 
 
                                   
 
OBWIESZCZENIE 
 
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Świętajno uchwały nr III/17/2018  z dnia 27 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie    ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Świętajno
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Majewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Majewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-10 08:38:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-10 08:38:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10 08:38:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »